Špeciálna základná škola s materskou školou, Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Bratislava

Karpatská 1
81105 Bratislava
IČO: 31780890

Informácie o inštitúcii Špeciálna základná škola s materskou školou, Bratislava

 

O nás


Zameriavame sa na vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím (mentálne postihnutie + narušená komunikačná schopnosť).

Vyučovanie prebieha v týchto predmetoch: matematika, slovenský jazyk, telesná výchova, pracovná výchova.

Na škole prebiehajú viacere záujmové krúžky ako sú napríklad futbalový krúžok, počítačový krúžok, tanečný krúžok a iné. Škola taktiež usporiadúva rôzne súťaže a slávnosti.

O materskej škole

 

Naša Materská škola sa nachádza na Mišíkovej ul.19, v peknom prostredí Bratislavy, vo vilovej štvrti pod Slavínom.

 

Má   dlhoročnú tradíciu (založená v r.1971). Je situovaná v zrekonštruovanej vile (kultúrna pamiatka) so záhradou, ktorá rovnako ako aj blízky Horský park  poskytuje deťom kontakt s prírodou (veveričky, vtáctvo). Ide o materskú školu rodinného typu s nižším počtom detí v triedach.

 

Zameranie materskej školy

Špecifikom našej materskej školy  je zaškolenie  detí so zdravotným znevýhodnením spravidla od 3 rokov veku.

Jedná sa o:
- deti s mentálnym postihnutím
- deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (oneskorený rečový vývin, zajakavosť atď.)
- deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ,
- deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom
- deti s emočnými poruchami/ úzkosť, známky neuroticizmu/
- deti s Downovým syndrómom (s ktorými máme dlhoročné skúsenosti)

Ponúkame:
- materský prístup k deťom a klímu rodiny v čase zamestnanosti rodičov
- vysokú odbornosť špeciálnopedagogických pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami
- intenzívnu logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO
- diagnostikovanie detí formou diagnostického pobytu
- psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov
- masáže detí vykonávané fyzioterapeutom
- kanisterapiu
- možnosť návštevy MŠ ešte pred zaradením dieťaťa - prehliadka zariadenia v čase dohodnutom so zástupkyňou MŠ
- v spolupráci so ŠZŠ Karpatská návštevu predškolákov za účelom oboznámenia sa so školským prostredím,
spoločné vystúpenia, súťaže, spoločenské akcie

S kým môžete prísť do kontaktu?


Zástupca riaditeľky - Mgr. ŤAPAJOVÁ, Alexandra tapajova@karpatska.eu
Logopéd - Mgr. PACHOVÁ, Juliana pachova@karpatska.eu
SINOVÁ, Zuzana sinova@karpatska.eu
Mgr. ŠROBÁROVÁ, Ľudmila srobarova@karpatska.eu

Kde nás nájdete?

Zobrazit